Archive

Search articles by language, title, topic, name, issue, etc.

SEARCH AND FILTER

  • Language

  • Topic

  • Magazine Issue

Found 473 Results Page 2 of 24

Recientemente celebré mi quinto aniversario de sobriedad en SA y nunca he estado lo suficientemente agradecido por eso. Recuerdo hablar con un veterano después de una reunión en mi país. Yo todavía era nuevo en SA.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Mi nombre es Yoshi. Tengo el deseo de dejar de sentir lujuria y llegar a estar sexualmente sobrio. Mi fecha de sobriedad es el 29 de julio de 1994. Ahora tengo 77 años y he tenido muchos “salvavidas” en mi vida.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Swoją podróż SA rozpoczęłam 25 maja 2021 roku, kiedy mąż po raz kolejny się ze mną skonfrontował, ale tym razem różnica polegała na tym, że mój wewnętrzny głos (głos Siły Wyższej) zdecydowanie skierował mnie do jakiegoś Boga, więc znalazłam na Internecie stronę www.sa.org i skontaktowałam się z siostrą z SA w Indiach, która wprowadziła mnie do programu SA.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Nawet po tym, jak skontaktowałem się z SA i zacząłem pracować na programie, było wiele rzeczy, których nie rozumiałem. Jedną z nich to „odpowiedni czas Siły Wyższej”. Brat ze wspólnoty – bardziej zaawansowany w pracy na programie – wielokrotnie powtarzał, że „zawsze będę wiedział”, kiedy zadośćuczynić, komu i co powiedzieć, o ile będę miał właściwą więź z Siłą Wyższą.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Podróżowanie samo w sobie jest wielkim darem od Boga – niektórzy ludzie nie mogą sobie na to pozwolić ze względów fizycznych lub finansowych. Podróżowanie poszerza perspektywy, inspiruje, pomaga odkrywać nowe miejsca, nowych ludzi i nowe kraje. Niezależnie od tego, czy odpoczywam, czy pracuję, podróże są częścią mojego życia. Jestem bardzo wdzięczna Bogu za ten dar. Dlaczego trzeźwość jest dla mnie wymagana podczas podróży?

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Znowu tu jestem. Tęskniłam za tym miastem. Minęła niecała dekada, od kiedy tu byłam. Wdycham nadmorskie powietrze. Chłodzący dotyk morza przede mną i strzeliste widoki i góry za mną.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Niedawno obchodziłem piątą rocznicę trzeźwości w SA, jestem więc za to ogromnie wdzięczny. Pamiętam rozmowę z jednym z oldtimerów po mitingu w moim kraju. Wciąż byłem wtedy nowy w SA.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Mam na imię Yoshi. Mam pragnienie, żeby przestać żyć żądzą i stać się seksualnie trzeźwym. Moja data trzeźwości to 29 lipca 1994 roku. Mam teraz 77 lat – miałem w życiu wielu „ratowników”.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Ho iniziato il mio percorso in SA il 25 maggio 2021 quando ho avuto ancora una volta un confronto con mio marito, ma questa volta la differenza è stata che la mia voce interiore (la voce di un Potere Superiore) mi ha indirizzato con forza verso un DIO: ho cercato su Google, ho trovato sa.org e mi sono messa in contatto con una sorella di SA India che mi ha fatto conoscere il programma di SA.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Anche dopo avere iniziato a partecipare a SA e aver iniziato a lavorare i passi, c’erano molte cose che non capivo. Una di queste era il “tempismo del Potere Superiore”. Mi era stato ripetuto da uno dei miei compagni con più esperienza nei passi, che avrei “sempre saputo” quando fare ammenda, a chi e cosa dire purché fossi adeguatamente connesso al Potere Superiore. Quando sto valutando di fare un’ammenda del Nono Passo, verifico con il mio sponsor le parole da usare, a chi e quando potrei capire il momento giusto per fare l’ammenda stessa.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Viaggiare di per sé è un grande dono concesso da Dio: alcune persone non possono permetterselo a causa di problemi fisici o finanziari. Viaggiare amplia le prospettive, ispira, fa conoscere nuovi posti, nuove persone e nuovi paesi. Che mi stia rilassando o lavorando, viaggiare fa parte della mia vita. Sono così grata a Dio per questo dono. Perché mi è richiesta la sobrietà quando viaggio?

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Sono di nuovo qui. Mi è mancata questa città. È passato poco meno di un decennio dall’ultima volta che sono stata qui. Respiro l’aria della costa. L’abbraccio rinfrescante del mare è di fronte a me e gli imponenti skyline e le montagne sono alle spalle.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Ho recentemente festeggiato il mio quinto anniversario di sobrietà in SA e non sono mai stato abbastanza grato per questo. Ricordo di aver parlato con un fratello di lunga sobrietà dopo una riunione nel mio paese. Io ero ancora nuovo in SA. Lui era nel programma da otto anni. Gli chiesi cosa fare con i miei amici se volevo rimanere sobrio. Mi disse che non si possono avere rapporti con gli amici della vecchia vita perché è pericoloso e potrebbero farti avere una ricaduta.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Mi chiamo Yoshi. Ho il desiderio di smetterla con la lussuria e di diventare sessualmente sobrio. La mia data di sobrietà è il 29 luglio 1994. Ora ho 77 anni e ho avuto molti “salvavita” nella mia vita.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Ich begann meine AS-Reise am 25. Mai 2021, als mich mein Mann wieder einmal konfrontierte, aber diesmal war der Unterschied, dass meine innere Stimme (die Stimme der Höheren Macht) mich deutlich zu Gott lenkte (Good Orderly Directions). Ich googelte, fand sa.org und wurde mit einer indischen AS-Schwester verbunden, die mich mit dem AS-Programm bekannt machte.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Selbst nachdem Ich zu AS kam und anfing die Schritte zu arbeiten, gab es zahlreiche Dinge, die Ich nicht verstand. Eins davon war „nach der Zeit meiner HM“. Mir hat wiederholt ein Mitglied, das weiter in den Schritten war gesagt, das Ich „immer wissen“ würde, wenn Wiedergutmachungen zu leisten sind, an wen sie zu leisten sind, und was ich zu sagen habe, solange ich ausreichend verbunden mit meiner höheren Macht sei.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Reisen ist schon per se ein wunderbares Geschenk, das uns Gott bereitet hat, auch wenn es Menschen gibt, die es sich aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen leider nicht leisten können. Reisen erweitert den Horizont, inspiriert und macht uns mit neuen Orten, Personen und Ländern vertraut. Ganz egal ob ich mich erhole oder arbeite, das Reisen ist ein fixer Bestandteil meines Lebens. Und für dieses Geschenk bin ich Gott so dankbar! Aber warum brauche ich die Trockenheit, wenn ich auf Reisen bin?

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Ich bin wieder hierher zurückgekehrt. Ich habe diese Stadt vermisst. Es ist knapp ein Jahrzehnt her, dass ich hier war. Ich atme die Küstenluft ein. Die erfrischende Umarmung des Meeres vor mir und die hoch aufragenden Skylines und Berge dahinter.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Vor kurzem habe ich meinen fünften Trockenheitsgeburtstag in AS gefeiert, und dafür kann ich nie dankbar genug sein. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Oldtimer nach einem Meeting in meinem Heimatland. Ich war noch neu in AS.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Mein Name ist Yoshi. Ich habe den Wunsch, mit dem Ausleben der Lüsternheit aufzuhören
und sexuell nüchtern zu werden. Mein Trockenheitsheitsdatum ist der 29. Juli 1994. Ich bin
jetzt 77 Jahre alt und habe in meinem Leben schon viele “Lebensretter” gehabt.

TYPE: article | Magazine Issue: June 2023 | Topics: Featured Article - SOBER TRAVEL

Page 2 of 24